Retourrechtreglement Op Maat Gemaakte Producten

1. Definities

1.1. Verkoper: kofferprint, gevestigd te Zaandam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72003.

1.2. Koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de verkoper voor de aankoop van op maat gemaakte producten.

1.3. Op Maat Gemaakte Producten: Producten die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of aangepast aan zijn persoonlijke behoeften.

2. Toepasselijkheid

2.1. Dit retourrecht is van toepassing op alle overeenkomsten waarbij op maat gemaakte producten worden verkocht door de verkoper.

3. Uitsluiting van het Herroepingsrecht

3.1. Conform artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek heeft de koper geen recht op herroeping van de overeenkomst, aangezien de producten op maat zijn gemaakt en/of aangepast aan zijn persoonlijke wensen.

4. Garantie en Kwaliteit

4.1. De verkoper staat ervoor in dat de op maat gemaakte producten voldoen aan de overeengekomen specificaties en aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

5. Klachten en Gebreken

5.1. Eventuele klachten met betrekking tot gebreken aan de op maat gemaakte producten dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld.

5.2. De verkoper zal zich inspannen om eventuele gebreken naar redelijkheid en billijkheid te herstellen of op te lossen.

6. Retourprocedure

6.1. Aangezien het hier om op maat gemaakte producten gaat, is retournering in principe niet mogelijk. In geval van gegronde klachten zal de verkoper in overleg met de koper naar een passende oplossing streven.

7. Toepasselijk Recht en Geschillen

7.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de verkoper is gevestigd.

8. Wijzigingen

8.1. De verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit retourrechtreglement. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden na kennisgeving aan de koper.


Dit is slechts een voorbeeld, en het is belangrijk om het te laten beoordelen door een jurist om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de meest recente wetgeving en specifieke behoeften van jouw bedrijf.